باتری مناسب برای برلیانس کراس

هندل 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

هندل 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۳۳۵,۵۷۱ % ۳

۳۲۵,۵۷۱ تومان

واریان 66 آمپر
۳۶۵,۵۸۱ % ۳

۳۵۵,۵۸۱ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

کابوک 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان