باتری مناسب برای برلیانس H220

هندل 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۸

۳۴۸,۰۰۰ تومان

هندل 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۲۶۳,۰۹۰ % ۴

۲۵۳,۰۹۰ تومان

واریان 66 آمپر
۲۸۶,۰۹۰ % ۳

۲۷۶,۰۹۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۸

۳۴۸,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

باتیس 60 آمپر کوتاه
۳۶۶,۰۰۰ % ۵

۳۴۶,۰۰۰ تومان

اوربیتال وان سیلور 66 آمپر
۴۶۸,۶۰۰ % ۱۰

۴۲۲,۴۰۰ تومان