باتری مناسب برای برلیانس H320

هندل 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۲

۴۰۵,۸۰۰ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۳۱۱,۷۹۷ % ۳

۳۰۱,۷۹۷ تومان

واریان 66 آمپر
۳۳۹,۳۷۹ % ۳

۳۲۹,۳۷۹ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۵

۳۱۵,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۴

۳۶۳,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۴

۴۰۰,۸۰۰ تومان