باتری مناسب برای برلیانس V5

هندل 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۶

۴۲۰,۵۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۶

۴۲۰,۵۰۰ تومان

اتم 66 آمپر
۴۶۴,۰۰۰ % ۸

۴۲۹,۰۰۰ تومان

آرارات 66 آمپر
۴۶۴,۰۰۰ % ۸

۴۲۹,۰۰۰ تومان