باتری مناسب برای تندر

هندل 66 آمپر
۴۵۵,۸۰۰ % ۱۱

۴۰۵,۸۰۰ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۳۳۵,۵۷۱ % ۳

۳۲۵,۵۷۱ تومان

واریان 66 آمپر
۳۶۵,۵۸۱ % ۳

۳۵۵,۵۸۱ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

کابوک 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۴

۳۶۳,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۴

۴۰۰,۸۰۰ تومان