باتری مناسب برای تندر

هندل 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

هندل 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۳۶۵,۵۰۰ % ۳

۳۵۵,۵۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۰۰ % ۵

۳۵۵,۵۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۰۰ % ۵

۳۸۵,۵۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۰۰ % ۵

۳۵۵,۵۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان

اتم 66 آمپر
۴۶۴,۲۰۰ % ۵

۴۴۲,۲۰۰ تومان

آرارات 66 آمپر
۴۶۴,۲۰۰ % ۵

۴۴۲,۲۰۰ تومان