باتری مناسب برای تیبا

هندل 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

هندل 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۲۶۷,۴۰۰ % ۴

۲۵۷,۴۰۰ تومان

سهند 50 آمپر
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان

آرارات 55 آمپر
۳۹۰,۵۰۰ % ۸

۳۵۷,۵۰۰ تومان

آرارات 62 آمپر
۴۲۴,۰۰۰ % ۵

۴۰۳,۰۰۰ تومان