باتری مناسب برای داستر

هندل 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۸

۴۲۹,۲۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

برنا 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۸

۴۲۹,۲۰۰ تومان

باتیس 74 آمپر
۴۵۱,۴۰۰ % ۴

۴۳۱,۴۰۰ تومان