باتری مناسب برای سمند

هندل 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۶

۴۲۰,۵۰۰ تومان

هندل 74 آمپر
۴۹۹,۵۰۰ % ۵

۴۷۴,۵۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۳۲۰,۰۰۰ % ۳

۳۱۰,۰۰۰ تومان

واریان 74 آمپر
۳۵۸,۰۰۰ % ۳

۳۴۸,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

برنا 74 آمپر
۴۹۹,۵۰۰ % ۵

۴۷۴,۵۰۰ تومان

آرارات 66 آمپر
۴۶۴,۰۰۰ % ۱۱

۴۱۵,۰۰۰ تومان

آرارات 74 آمپر
۵۱۷,۸۰۰ % ۷

۴۸۱,۰۰۰ تومان