باتری مناسب برای ماکسیما

هندل 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۲

۴۰۵,۸۰۰ تومان

هندل 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۴

۴۴۶,۲۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۳۳۹,۳۷۹ % ۳

۳۲۹,۳۷۹ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۴

۳۹۲,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۴

۳۹۲,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۴

۴۰۰,۸۰۰ تومان

برنا 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۴

۴۴۶,۲۰۰ تومان