باتری مناسب برای هیوندای i30

هندل 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

هندل 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۲۶۷,۴۰۰ % ۴

۲۵۷,۴۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان

برنا 60 آمپر معکوس بلند
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان

آرارات 55 آمپر
۳۹۰,۵۰۰ % ۸

۳۵۷,۵۰۰ تومان