باتری مناسب برای پراید

هندل 55 آمپر
۳۸۶,۵۰۰ % ۱۳

۳۳۶,۵۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۳۱۰,۶۰۴ % ۳

۳۰۰,۶۰۴ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۳۳۵,۵۷۱ % ۳

۳۲۵,۵۷۱ تومان

سهند 50 آمپر L2
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

برنا 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۴

۳۳۱,۵۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۴

۳۶۳,۰۰۰ تومان

فالکون 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۳

۴۶۹,۰۰۰ تومان