باتری مناسب برای پژو پارس

هندل 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

هندل 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۸

۴۲۹,۲۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۲۸۶,۰۹۰ % ۳

۲۷۶,۰۹۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

برنا 74 آمپر
۴۶۶,۲۰۰ % ۸

۴۲۹,۲۰۰ تومان

فالکون 75 آمپر
۶۶۰,۰۰۰ % ۲۰

۵۲۵,۰۰۰ تومان

باتیس 74 آمپر
۴۵۱,۴۰۰ % ۴

۴۳۱,۴۰۰ تومان

اوربیتال وان سیلور 66 آمپر
۴۶۸,۶۰۰ % ۱۰

۴۲۲,۴۰۰ تومان