باتری مناسب برای پی کی

هندل 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

سهند 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

فالکون 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۲۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

آرارات 55 آمپر
۳۹۰,۵۰۰ % ۸

۳۵۷,۵۰۰ تومان