باتری مناسب برای پی کی

هندل 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۴

۳۵۷,۵۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۳۱۰,۶۰۴ % ۳

۳۰۰,۶۰۴ تومان

سهند 50 آمپر
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 50 آمپر L2
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۴

۳۵۷,۵۰۰ تومان

فالکون 55 آمپر
۴۵۰,۰۰۰ % ۱۴

۳۸۵,۰۰۰ تومان