باتری مناسب برای پی کی

هندل 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان

سهند 50 آمپر
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان

فالکون 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۲۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

اوربیتال وان سیلور 50 آمپر
۳۵۵,۰۰۰ % ۱۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان