باتری مناسب برای کریسیدا

هندل 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۲۸۶,۰۹۰ % ۳

۲۷۶,۰۹۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

برنا 66 آمپر
۴۱۵,۸۰۰ % ۸

۳۸۲,۸۰۰ تومان

اوربیتال وان سیلور 66 آمپر
۴۶۸,۶۰۰ % ۱۰

۴۲۲,۴۰۰ تومان