تینو 50 آمپر L2
۳۴۵,۰۰۰ % ۶

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تینو 55 آمپر
۳۷۷,۵۰۰ % ۵

۳۵۷,۵۰۰ تومان

تینو 60 آمپر کوتاه
۴۱۰,۰۰۰ % ۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تینو 66 آمپر
۴۴۹,۰۰۰ % ۱۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

تینو 70 آمپر بلند معکوس
۴۷۵,۰۰۰ % ۴

۴۵۵,۰۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان