برند سهند

سهند 50 آمپر L2
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

سهند 60 آمپر بلند
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۴۳,۰۴۸ % ۵

۴۲۳,۰۴۸ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۴۳,۰۴۸ % ۵

۴۲۳,۰۴۸ تومان

سهند 74 آمپر
۴۴۵,۴۷۸ % ۴

۴۲۵,۴۷۸ تومان

سهند 90 آمپر سیلد
۵۳۳,۱۴۶ % ۴

۵۱۳,۱۴۶ تومان