برند سهند

سهند 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 60 آمپر بلند
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

سهند 90 آمپر آبدار
۴۷۵,۰۰۰ % ۲

۴۶۵,۰۰۰ تومان

سهند 150 آمپر آبدار
۷۶۵,۰۰۰ % ۱

۷۵۵,۰۰۰ تومان