برند سهند

سهند 50 آمپر L2
۳۲۵,۶۰۰ % ۶

۳۰۵,۶۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۰ % ۶

۳۳۰,۶۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۰۰ % ۵

۳۵۵,۵۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۰۰ % ۵

۳۸۵,۵۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۴۳,۰۰۰ % ۵

۴۲۳,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۴۳,۰۰۰ % ۵

۴۲۳,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۴۵,۴۰۰ % ۴

۴۲۵,۴۰۰ تومان

سهند 90 آمپر آبدار
۵۲۳,۱۰۰ % ۴

۵۰۳,۱۰۰ تومان

سهند 90 آمپر سیلد
۵۳۳,۱۰۰ % ۴

۵۱۳,۱۰۰ تومان

سهند 150 آمپر آبدار
۸۱۵,۰۰۰ % ۲

۷۹۵,۰۰۰ تومان