برند کابوک

کابوک 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

کابوک 70 آمپر معکوس
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان