برند کابوک

کابوک 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

کابوک 70 آمپر معمولی
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

کابوک 70 آمپر معکوس
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان