باتری مناسب برای پراید

هندل 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان

هندل 60 آمپر کوتاه
۳۷۸,۰۰۰ % ۸

۳۴۸,۰۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۲۴۳,۹۱۰ % ۴

۲۳۳,۹۱۰ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۲۶۳,۰۹۰ % ۴

۲۵۳,۰۹۰ تومان

سهند 50 آمپر
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان