باتری مناسب برای پراید

تینو 50 آمپر L2
۳۴۵,۰۰۰ % ۶

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تینو 55 آمپر
۳۷۷,۵۰۰ % ۵

۳۵۷,۵۰۰ تومان

تینو 60 آمپر کوتاه
۴۱۰,۰۰۰ % ۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

واریان 50 آمپر
۲۴۴,۰۰۰ % ۴

۲۳۴,۰۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۲۶۷,۴۰۰ % ۴

۲۵۷,۴۰۰ تومان

سهند 50 آمپر
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان