سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۳۸۵,۰۰۰ % ۴

۳۷۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۳۸۵,۰۰۰ % ۴

۳۷۰,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۴

۳۹۲,۰۰۰ تومان

سهند 90 آمپر سیلد
۴۹۵,۰۰۰ % ۵

۴۷۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۵

۲۸۷,۵۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۵

۳۱۵,۰۰۰ تومان

کابوک 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۴

۳۴۸,۰۰۰ تومان

کابوک 70 آمپر معکوس
۳۸۵,۰۰۰ % ۴

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۴

۳۹۲,۰۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۴

۳۳۱,۵۰۰ تومان