سهند 60 آمپر بلند
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

سهند 90 آمپر آبدار
۴۷۵,۰۰۰ % ۲

۴۶۵,۰۰۰ تومان

سهند 150 آمپر آبدار
۷۶۵,۰۰۰ % ۱

۷۵۵,۰۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۹۴,۴۰۰ % ۳

۲۸۴,۴۰۰ تومان

کابوک 70 آمپر معمولی
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۷

۳۴۶,۲۵۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۶

۳۸۰,۰۰۰ تومان