سهند 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۶۰,۰۰۰ % ۳

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۷۰,۰۰۰ % ۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۰۶,۰۰۰ % ۲

۳۹۶,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۸,۰۰۰ % ۲

۳۹۸,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۱۷,۴۰۰ % ۳

۳۰۷,۴۰۰ تومان

آرارات 66 آمپر
۴۶۴,۰۰۰ % ۴

۴۴۵,۵۰۰ تومان