سهند 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سهند 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سهند 60 آمپر بلند
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

سهند 90 آمپر سیلد
۴۹۵,۰۰۰ % ۹

۴۵۰,۰۰۰ تومان

سهند 100 آمپر آبدار
۵۱۰,۰۰۰ % ۴

۴۹۰,۰۰۰ تومان

کابوک 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان