سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

سهند 70 آمپر معکوس
۴۴۳,۰۴۸ % ۵

۴۲۳,۰۴۸ تومان

سهند 70 آمپر معمولی
۴۴۳,۰۴۸ % ۵

۴۲۳,۰۴۸ تومان

سهند 74 آمپر
۴۴۵,۴۷۸ % ۴

۴۲۵,۴۷۸ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

کابوک 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

کابوک 70 آمپر معکوس
۴۴۳,۰۴۸ % ۵

۴۲۳,۰۴۸ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۴۵,۴۷۸ % ۴

۴۲۵,۴۷۸ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۴

۳۵۷,۵۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان